KAINA At Metro

Photos by Michael Izquierdo for Staged Haze.